Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้าพเจ้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการทำธุรกรรมและการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ กับบริษัท แอสตัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (‘บริษัทฯ’) ดังต่อไปนี้

 1. การติดต่อ การให้บริการ และการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการใด ๆ ทั้งที่เป็นการประกาศขายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตในช่องทางต่าง ๆ ซึ่งเป็นบริการของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการซื้อขายสินค้าของ
  บริษัทฯ ซึ่งบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
 2. ในการติดต่อ ทั้งที่เป็นการรับหรือการให้บริการ และการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 1. ผู้ใช้บริการจะรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล(บุคคลธรรมดา) รวมถึงข้อมูลนิติบุคคล(บริษัท) ของผู้ใช้บริการ ทั้งที่เป็นการระบุตัวตนของผู้ใช้บริการที่ใช้ในการติดต่อ การรับการให้บริการ และการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับบริษัทฯ ไว้เป็นความลับ
 3. การติดต่อ การใช้บริการ และการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่กระทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ โดยใช้รหัสประจำตัวของผู้ใช้บริการตามข้อ 2. ไม่ว่าการกระทำนั้นจะได้กระทำขึ้นโดยผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นใด ผู้ใช้บริการตกลงให้ถือว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องสมบูรณ์ของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการไม่จำต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ หรือกระทำการใด ๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการกระทำนั้นอีก และผู้ใช้บริการตกลงว่า บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดใด ๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากการกระทำโดยทุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ
 4. ผู้ใช้บริการรับทราบและเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมดังกล่าว เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้าอันเนื่องมาจากเครือข่ายการสื่อสาร การไม่สามารถส่งข้อมูลได้ รวมถึงการผิดพลาดคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียและ/หรือ ความเสียหายใด ๆ ที่ลูกค้าได้รับจากการทำธุรกรรมดังกล่าว หากความสูญเสียและ/หรือ ความเสียหายดังกล่าวมิได้มีเหตุมาจากการกระทำโดยทุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ
 5. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
  5.1 เนื้อหา – บริษัทฯไม่รับรองว่าเนื้อหาในเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ และทันสมัยอยู่ตลอดเวลา แม้บริษัทฯ จะทำการตรวจทานเนื้อหาดังกล่าวและความสอดคล้องของเนื้อหาอยู่เป็นประจำก็ตาม ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่อาจรับผิดชอบ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม สำหรับความผิดพลาด และความล่าช้าของข้อมูล ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำ
  บริษัทฯ เกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวก่อนหน้านี้แล้วหรือไม่ก็ตาม
  5.2 ระบบบริการ – ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า บริษัทฯ ไม่รับรองว่า การเปิดเข้าสู่หรือการใช้เว็บไซต์ทั้งส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดจะสามารถกระทำได้ตลอดเวลา รวดเร็วทันใจ ปราศจากการรบกวนหรือข้อผิดพลาด และไม่รับรองว่าเว็บไซต์จะปราศจากไวรัส ระเบิดเวลา หรือสิ่งอื่นใดที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นใดของผู้ใช้บริการที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์
  5.3 การรับรอง – บริษัทฯ ไม่รับรองว่าบริการและเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านบริการจะ
  5.3.1 ถูกต้องสมบูรณ์ ไม่บกพร่อง หรือสมตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นในด้านเทคนิคหรือด้านใด ๆ ก็ตาม 5.3.2 มีความเหมาะสม (ไม่ว่าจะในด้านใด ๆ ก็ตาม) สำหรับผู้ใช้บริการและบุคคลทั่วไป
  5.3.3 ไม่ละเมิดสิทธิใด ๆ โดยผู้ใช้บริการจะต้องรับความเสี่ยงจากคุณภาพและผลจากการใช้บริการเองทั้งสิ้น หากการบริการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลใด ๆ ก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากการกระทำโดยทุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ
 6. บริษัทฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในบรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว (Know-how) และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของบริการ ที่ปรากฏในทุก ๆ หน้าของเว็บไซต์ ห้ามมิให้ผู้ใดหรือบริษัทฯ ใด ดัดแปลง ทำซ้ำ จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือ ใช้ข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลดังกล่าว โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที
 7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้เมื่อใดและอย่างใดก็ได้ตามความเหมาะสม และให้ถือว่าผู้ใช้บริการที่ยังคงใช้บริการต่อไปตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นโดยปริยาย
 8. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข และระงับบริการไว้ชั่วคราวหรือถาวรได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย
 10. นโยบายความเป็นส่วนตัว
  บริษัทจะดำเนินการตามวิธีการที่เหมาะสมหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากลูกค้า (ข้อมูลลูกค้า เช่น ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทร ,ที่อยู่ ,รหัสประจำตัว ฯลฯ ) บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่ลูกค้าได้ตกลงยอมรับไว้ก่อนหน้า (ไม่รวมถึงตามกฎหมายกำหนด) อาจมีการบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์ รวมถึงการสนทนาทางข้อความของบริษัทเพื่อยืนยันเนื้อหาของบทสนทนา การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสมและมุ่งมั่นเพื่อป้องกันข้อมูลไม่ให้รั่วไหลสู่ภายนอก นอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีมาตรการในการรักษาข้อมูลอย่างเหมาะสมและปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญหาย การทำลายและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสำหรับการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่บริษัทต้องใช้บุคลากรจากภายนอก บริษัทจะดำเนินการและให้คำแนะนำบุคคลภายนอกดังกล่าวนั้นตามความเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของลูกค้ามีการส่งผ่านในสัญญาหรือวิธีการอื่นโดยเหมาะสม
  การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ :
  10.1 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายและแคมเปญต่าง ๆ กับลูกค้าทางออนไลน์
  10.2 เพื่อยืนยันการซื้อขายผลิตภัณฑ์
  10.3 เพื่อสอบถามลูกค้าให้ตอบคำถามต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
  10.4 เพื่อขอความเห็นของลูกค้าในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
  10.5 เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับบริการพิเศษและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
  10.6 เพื่อตอบคำถามจากลูกค้า
  บริษัทจะทำการดูแลที่เหมาะสมเมื่อมีการใช้ข้อมูลของลูกค้าที่มีการรวบรวมไว้เพื่อปกป้องสิทธิของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาตของลูกค้า (ยกเว้นกรณีที่ลูกค้าให้ความยินยอมล่วงหน้าหรือตามกฎหมายกำหนด)
 11. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทอาจจะแบ่งปันข้อมูลของลูกค้าให้กับกลุ่มบริษัทภายในขอบเขตที่มีความจำเป็น บริษัทจะรับผิดชอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคดังกล่าวสำหรับกรณีนี้
 12. การใช้คุกกี้
  คุกกี้จะมีการใช้บนบางหน้าของเว็บไซต์นี้ คุกกี้เป็นเทคโนโลยีสำหรับการสื่อสารระหว่างเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์และเบราว์เซอร์ ผ่านคุกกี้ จะสามารถระบุเบราว์เซอร์ที่ลูกค้าใช้ได้ แต่จะไม่ระบุถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วยคุกกี้ จะมีการบันทึกประวัติการเข้าชมของเว็บไซต์ของบริษัทโดยผู้ใช้ ทำให้การใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประโยชน์มากขึ้น มีการใช้งานคุกกี้อย่างแพร่หลายโดยถือเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานของอินเตอร์เน็ต และมีการใช้งานในหลายๆ เว็บไซต์สำหรับปรับปรุงความสะดวกของลูกค้า แสดงโฆษณาไปยังลูกค้าและรวบรวมสถิติเมื่อมีการใช้บริการจากหุ้นส่วนของบริษัท ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้งานคุกกี้จะถูกรายงานเป็นผลรวมไปยังบริษัทและหุ้นส่วนธุรกิจ รายงานรวมถึงข้อมูลการเข้าดูของลูกค้า และจากข้อมูลนี้ อาจมีการส่งโฆษณาของบริษัทให้กับเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ลูกค้าเข้าดู โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ด้วยตัวเอง ลูกค้าสามารถบล็อกคุกกี้ได้
  ทั้งนี้ หากมีการบล็อคคุกกี้ ผู้ใช้อาจไม่สามารถใช้บริการบางอย่างในเว็บไซต์นั้นได้ นอกจากนี้ ขึ้นอยู่กับการใช้สภาพแวดล้อมในการใช้งานของลูกค้า (การตั้งค่าเบราว์เซอร์ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต) อาจจะไม่สามารถบล็อคคุกกี้ได้ในบางกรณี
Visitors: 11,529,442