นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

www.aston1.comเป็นเว็ปไซต์สำหรับให้บริการข้อมูลและการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แก่ลูกค้าสมาชิก พันธมิตรทางการค้า ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไป ซึ่งบริษัท แอสตัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวและเคารพถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการทุกท่านมาโดยตลอด

ท่านสามารถใช้บริการเว็บไซต์ www.aston1.com เพื่อเยี่ยมชมข้อมูลและค้นหาสินค้าต่างๆ ของแอสตัน อินเตอร์เนชั่นแนลได้ โดยที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวตนหรือให้ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับตัวท่านแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้บริการหรือเข้าถึงข้อมูลบางประการ เช่น การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ เป็นต้น ท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุเอาไว้ในเว็บไซต์ www.aston1.com และนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยท่านอาจมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อของท่าน หมายเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ หรือที่อยู่ เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้บริการหรือเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสมต่อไป

อนึ่ง การที่ท่านใช้บริการเว็บไซต์ www.aston1.com นี้ ถือว่าท่านได้ตกลงที่จะยอมรับและผูกพัน กับเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุเอาไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทุกประการแล้ว หากท่านไม่ประสงค์ที่ จะผูกพันหรือปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถทำได้โดยเพียงไม่ใช้บริการต่อไปและออกจาก เว็บไซต์ www.aston1.com

ข้อมูลที่เป็นสิทธิหรือทรัพย์สินของแอสตัน อินเตอร์เนชั่นแนล

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ www.aston1.com จัดทำขึ้นโดย แอสตัน อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น

ข้อมูลทั้งหมด อันรวมถึงข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ www.aston1.com ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยวิธีการใดๆ โดยมิได้รับการยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษร จาก แอสตัน อินเตอร์เนชั่นแนลก่อน

ภาพประกอบ ภาพถ่าย ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ และข้อมูลอื่นใดที่ปรากฏอยู่บน www.aston1.com ถือเป็นทรัพย์สินของ แอสตัน อินเตอร์เนชั่นแนล หรือเป็นสิทธิของแอสตัน อินเตอร์เนชั่นแนลที่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว การนำรูปภาพ (ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) จากเว็บไซต์ www.aston1.com ไปใช้ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก แอสตัน อินเตอร์เนชั่นแนล เสียก่อน

การจัดเก็บข้อมูล

การจัดเก็บข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แอสตัน อินเตอร์เนชั่นแนลสามารถให้บริการแก่ท่านได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของท่าน และเพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะจัดเก็บข้อมูลตามที่จำเป็นและเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของเว็บไซด์เท่านั้น ทั้งนี้ ข้อมูลที่แอสตัน อินเตอร์เนชั่นแนลจะจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้

  1. ข้อมูลที่ท่านให้กับแอสตัน อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อลงทะเบียน หรือสมัครสมาชิก หรือเพื่อรับบริการ รวมถึงการแจ้งเตือนอีเมล และ/หรือ จดหมายข่าว เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมล หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
  2. ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยทางเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ ของแอสตัน อินเตอร์เนชั่นแนลจะจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น
   1. IP Address ชนิดของบราวเซอร์การเข้าใช้งาน แหล่งอ้างอิงระยะเวลาในการเข้าชม และจำนวนหน้าที่เปิดดู
   2. ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของท่าน
   3. ชนิดของบราวเซอร์ของท่าน
   4. หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่ เว็บไซต์ของเรา
   5. หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมใน เว็บไซต์
   6. จำนวนเวลาที่ท่านใช้ในการชมหน้าเว็บไซต์ สินค้า หรือข้อมูลที่ท่านค้นหา เวลาเข้าชมวันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่นๆ
  3. ข้อมูลการติดต่อ ทั้งการซื้อสินค้าบริการ การให้ความคิดเห็น หรือการให้คำแนะนำติชม

แอสตัน อินเตอร์เนชั่นแนลจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือตามระยะเวลาที่จำเป็นและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลหรือการให้บริการแก่ท่าน

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้ให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลงไป ท่านตกลงที่จะแจ้งให้แอสตัน อินเตอร์เนชั่นแนลทราบ หรือทำการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ระบุเอาไว้ในเว็บไซต์ www.aston1.com เพื่อให้ข้อมูลของท่านถูกต้องและทันสมัยตลอดเวลา ทั้งนี้ ท่านรับทราบว่า การที่ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการของแอสตัน อินเตอร์เนชั่นแนลได้ และแอสตัน อินเตอร์เนชั่นแนลไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายเกิดขึ้นกับท่านหรือบุคคลที่สาม อันเป็นผลจากการที่ท่านไม่ได้แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลของท่านให้ทันสมัยและถูกต้องดังกล่าวแต่อย่างใด

การใช้งานข้อมูลและการเปิดเผลข้อมูลของท่าน

แอสตัน อินเตอร์เนชั่นแนลมีสิทธิที่จะใช้ เปิดเผย หรือส่งต่อข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้ให้ไว้ ให้แก่ บุคคลที่สามได้ แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่านและเพื่อการบริหารจัดการเว็บไซต์ www.aston1.com ได้เท่านั้น ซึ่งหมายความรวมถึง

 1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ www.aston1.com และการให้บริการ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างสูงสุด
 2. เพื่อเปิดการใช้งานบริการใช้เว็บไซต์
 3. เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการของท่านผ่านทางเว็บไซต์ www.aston1.com รวมถึงการชำระเงินค่าสินค้า และการจัดส่งสินค้า
 4. เพื่อสื่อสารข้อมูลทั่วไปกับท่าน หรือ อีเมลแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ร้องขอ
 5. กรณีที่มีการถ่ายโอนธุรกิจ ข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบ ถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องถ่ายโอนด้วย
 6. เพื่อเปิดเผยข้อมูลตามความต้องการทางกระบวนการด้านกฎหมายหรือตามคำสั่งของศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
 7. เพื่อเปิดเผยข้อมูลเพื่อปกป้องสิทธิตามกฎหมายทั้งของแอสตัน อินเตอร์เนชั่นแนลและบุคคลที่สาม

โปรแกรมคุกกี้ (Cookies)

โปรแกรมคุกกี้ (Cookies) จะถูกส่งไปในเว็บบราวเซอร์ของท่านหรือบนอุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือเรียกดูข้อความ โดยโปรแกรมนี้จะช่วยทำให้สามารถติดต่อและจดจำบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านได้ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานของท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการใช้โปรแกรมคุกกี้ ท่านสามารถตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธโปรแกรมดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธไม่ใช้โปรแกรมคุกกี้นี้อาจส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถใช้งานในเว็บไซต์ www.aston1.com ได้อย่างครบถ้วนหรือสมบูรณ์ได้

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ www.aston1.com อาจมีการรวบรวมลิงค์หรือการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นของบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกในการเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านี้เท่านั้น ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้อาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยที่แอสตัน อินเตอร์เนชั่นแนลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวหรือในการจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้แต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ แอสตัน อินเตอร์เนชั่นแนลขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบและทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้อย่างระมัดระวังก่อนที่ท่านจะใช้บริการต่อไป

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

แอสตัน อินเตอร์เนชั่นแนลสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ แอสตัน อินเตอร์เนชั่นแนลจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงดังกล่าวเอาไว้ในเว็บไซต์ www.aston1.com ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน

แอสตัน อินเตอร์เนชั่นแนลขอรับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

หากท่านมีเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านถูกละเมิด หรือมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการสมาชิก โทร. 02-105-4221

 

ข้าพเจ้ายืนยันว่าได้อ่านและทำความเข้าใจรวมถึงตกลงให้ความยินยอมแก่ บริษัท แอสตัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทฯ) เพื่อให้บริษัทฯสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ของข้าพเจ้าตามที่ได้ให้ไว้ข้างต้น ตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯได้ นอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย หรือดำเนินการประมวลผลใดๆ ในข้อมูลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการ

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และการส่งเสริมการขายต่างๆ ให้ข้าพเจ้าผ่านทางช่องทางติดต่อสื่อสารใดๆ ทั้งหมด

ทั้งนี้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าการที่ข้าพเจ้าเลือกที่จะไม่ให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ อาจส่งผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ การรับบริการและการรับข้อมูลส่งเสริมการขายต่างๆจากบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าข้าพเจ้าสามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการให้ความยินยอมได้โดยขอแบบ ฟอร์มการเปลี่ยนแปลงการให้ความยินยอมที่สาขาได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30-20.00 น. ทั้งนี้บริษัทฯจะใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าด้วยความเคารพในสิทธิของข้าพเจ้า นอกจาก นี้ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าสามารถเข้าชมเว็บไซต์ www.aston1.com และ/หรือ เว็บไซต์อื่นของบริษัทฯเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯได้

Visitors: 11,605,593